Advance Hmong Lesson I

Loojceeb, Hmoob lub ceeb tsheej nyob rau Lostsuas teb xyoo 1960-1975.

Thaum ntuj os Loojceeb nis Loojceeb!!! Cas koj nim txum tau zoo tim txaim tau zoo fab, Loojsab laug lis nkoov rov nram nrag teeg lawm Hmoob Vaj Pov lub hauv plag. Loojmem laug lis nkuav rov nram tiaj tsa tau Hmoob Vaj Pov lub yaj thiaj nyob tab yaj zoo ziab hnub mus da tshav. Cuaj niaj kaum xyoo Hmoob tsis nroo yuav ntoj kev dhau toj yuam roj dhau chaw, noj sib law haus sib hlub nyob tsis txawj tas. Cas xyoo no yuav zoo niaj nyob tsis zoo xyoo, xob tes nroo ua doog pes diaj thiaj ntsawj tau Hmoob Vaj Pov ya rwg nriaj, pus nrog liaj pav nrog dav ya tuaj sau nruab ntug, tseg nyog Loojceeb lub tiaj nrag nrog lub tshav teeg nyob mus ua dab neeg. Hmoob neej nrog Hmoob tsav cuaj tsis xav yim tsis xwm, txawm tsis kwm los yuav tsum hla thiaj tau pla thoj khiav mus qiv luag toj ua noj, rais los qiv luag tais rau ntxhai. Yuav txog zwm txwv twg Hmoob mam muaj cai nrog luag tau teb nyob muaj nai.Click here if your browser does not automatically play the lecture


Xaiv lo lus teb uas ntxim li yuav raug tshaj plawg

1. Lo lus Yaj ntawm 'Vaj Pov lub yaj thiaj' ris lub ntsiab lus twg?

Ib lub xeem
Ib yam tsiaj
Lub Hnub
Dej nkoog rov hloov ua kua

2. Lo lus Thoj ntawm 'pla thoj mus qiv luag toj ua noj' ris lub ntsiab lus twg?

Ib lub xeem
Khiav kom dim ntawm txoj kev kub ntxhov
Raws plab
Ib lub npe

3. Lo lus Sab ntawm 'looj sab' ris lub ntsiab lus twg?

Nkees
Phab
Lub roob
Laj siab

4. Lo lus Looj ntawm 'loojmem' ris lub ntsiab lus twg?

Khwb nkaus
Hnov qab hlias lawm
Tus zaj
Ib lub Npe neeg

5. Lo lus Xwm ntawm 'cuaj tsis xav yim tsis xwm' txhais tau li cas?

Txhua yam hauj lwm uas tshwm sim
Txoj kev xav
Tus leb plaub
Ib lub npe neeg

6. Kwm Thiab Hla txawv li cas?
Kwm yog mus kiag hauv xws lis tus dej mus, hla yog paj paws kom dhau xws li tus dej rau sab tiv.
True
False

Yuav Xwm (critical thinking)

7. Lo lus Tim ntawm 'txum tau zoo tim txaim tau zoo fab' txhais li cas?

Qhov chaw
Vim yog
Muab coj mus xyaw nrog lwm yam
Kwv tij

8. Lo lus Liaj ntawv 'pus nrog liaj pav nrog dav' ntaus nqi tau li cas?

Daim teb ua noj
Muab tus ntsia rooj laj tsum lub qhov rooj
Lub nyoob hoom
Ib hom noog

9. Lo lus Zwm ntawm 'zwm txwv' muaj ntsiab lus tsis sib thooj li cov zwm hauv qab no lo twg?

Zwm Foob
Zwm Xab
Zwm Loog
Zwm Lij

Lub zuag thiab tus caws plaub hau yog ib yam khoom siv los tseev zam hu tau ua tseev yeej, tseev yeej yog txhuam yam khoom siv los tseev zam thiab siv hauv vaj hauv tsev yog li ntawv tseev yeej yog ib yam cuab yeej. Cuab yeej koos tau tseev yeej, ho tseev yeej koos tau lub zuag, lub tshuab plaub hau thiab tus caws plaub hau)
Yog teeb kom raws li lo lus koos tau ces yuav teeb tau li hauv qab no.
Cuab Yeej - Tseev Yeej - Lub Zuag

10. Cov lus hauv qab no kab twg thiaj teeb tau lawv li lo lus koos tau?

Loojmem = txoj kab zaj
Loojthawj = taubhau zaj
Memtoj = Txog kab toj roob hauv pes

Loojmem - Loojthawj - Memtoj
Memtoj - Loojmem - Loojthawj
Loojthawj - Memtoj - Loojmem