Advance Hmong Lesson II

Xam Suav (lej)

Tsib caug xyoo dhau los, Hmoob tseem nyob yaj sab tu qab mus tu npua nyob nrog quav nyuj tsuj mus quav nees. Tsis tau xeev ras yuav xyuam laj nqis roob los txais kev cob fob neeg yim, txum tsis tim txaim puj hos tuam ceeb lub chaw qis nrog luag xyaum kawm txuj. Neej tsaus ntuj nyob ntawm ntiag laj tim xyob dhau. Hnub tsis ntev hmo tsis ntau Hmoob txoom pwm dhau lawm ob paim nyeej, tuaj tsim lub neej nyob rau Memkuj teb, neej luaj teb pw hav zoov hav tsuag tsuas caum cuag nyob dab dub npau suav. Peb tus puav txawj ntxiv paub rho ho faib laib tab sis tshooj tsis tawm, mam xyaum kawm lub xwm fab nrog xwm meem, hais pua feem nrog ntiv daj dos, muab coj los tshooj los faib thiaj li laib ob tsim tshooj peb tawm teeg li yim meem fab tshim twb ho rho tsis tau meem cag. Muab hais tag lub meem ncig twb tsis txawj nrog luag xam, yuav fav tsam Hmoob tus cob yim tau li cas yog tsis ras los nrog luag sib tw, txhob hais pw kwm lub niaj thawm lub xyoo lawm os Hmoob!!!

Lo lus tshiab :

xyuam, cob yim, tuam ceeb, xyob, txoom pwm, paim nyeej, tshooj, tawm, meem fab, meem cag, meem ncig, fav tsam, xam suav

Lo lus fib xyaum :

yaj, sab, laj, txum, txaim, teeg, kwm, nyeej, yim, niajlecture coming soon


Xaiv lo lus teb uas ntxim li yuav raug tshaj plawg

1. Cov lus hauv qab no lo twg muaj ntsiab lus TXAWV ntawm lwm peb lo uas sib thooj ntsiab?

Xyoo
Laus
Niaj
Nyeej

2. Kab lus 'xyuam laj nqis roob' xyuam yog lo lus ROV ntawm lo twg?

Nqis (xyuam phaj nqis ntim)
Yaj (Roob xyuam yaj lug)
Laij (xyuam laij pab maj tim txw)
Sam (sam mus theeb thiaj los xyuam lawm tim yeeb)

3. Kab lus 'txais kev cob fob neeg yim' lo YIM yog los ntawm cov lus hauv qab no lo twg?

Tswv yim
Yim neeg
Yim huab
Yim cuaj kaum

4. Lo lus 'COB YIM' txhais tau li cas?

Kev txaum yim cob rau tus kis
Txoov cob vaj yim leej
Kev cob qhia tib neeg lub tswv yim
Kev sib cob txheeb ntawm ob yim neeg twg

5. Yog hais tias NTXIV muaj feem tshuam nrog RHO, ua FAIB ne ho muaj feem tshuam nrog lo twg?

Phuv
Sib
Tshooj
Feem

6. Kab lus 'ob tshim tshooj peb tawm teeg li yim meem fab tshim' lo MEEM yog siv ua verb or noun?
Noun
Verb

7. Lo lus 'MEEM' ntawm kab lus nug saum toj no yog siv ua verb no txhais tau li cas?

Muab av los meem kev yog muab av los txhub kev
Meem txom yog ua rau tib neeg tsis tau zoo nyob
Yim meem ua tiag yog kav tsij ua tiag
Meem ncig yog ib puag ncig ntawm lub xwm fab xwm meem

8. Lo lus 'meem fab' yog tseeb los cuav lawv li kab lus hauv qab no?
Meem fab yog qhov ntev tshooj qhov dav ntawm ib lub xwm fab twg.

True
False

9. Kab lus 'txoom pwm dhau ob paim nyeej' lo NYEEJ muaj ntsiab lus sib thooj li cov lus hauv qab no lo twg?

Cib nyeej yog kev ntxub ntxaug
Thov nyeej yog ua kom neeg ntxub
Tom nyeej yog tuav rawv txoj kev ntxub tsis tso tseg los yog hnov qab
Txheeb nyeej yog txhiab xyoo

10. Kab lus 'yuav fav tsam Hmoob tus cob yim tau li cas' lo FAV los ntawm cov lus hauv qab no lo twg?
Fav Tswb
Fav Tawb
Fav Kawm
Fav Xeeb