Advance Hmong Lesson III

Fab Xub

Fab xub yog qhov uas yuav qhia tau toob, xib, naj, thiab pem fab.
Hiav txwv loj tis ua loj hauv toj ntau tis ua ntau, yaj sab pes ntsau txawm tau cis vam lub hauv toj nyob mus ua hauv sab, naj fab chaw qis tshuav nyog cis tub lub hauv hav nyob hiav tim thu mus ua vaj looj tug, seem me thwv sawv nrog hiav txwv nyob ua hiav toj. Txheeb nyeej tsis ploj vam sawm tsis pawv, tseem txhos rawv nyob tab foob mus lam cua. Yaj tshaj dua lawm cis fij fib cis tom, los yeej pom koj ua chaw cim kev. Nyob niaj ntev dhau ntau xyoo tsis txawj tog, ncig rov txog caij looj cheeb foob hiav laj roob nphau pes npog, yog tuam yim tsis cim koj ywj nkoj laj mus ploj fab xub tag. Thaum rov ras xuas hauv xub ke, rov los tsev tsis txawv sam mus theeb thiaj ob yam nkaus. Txog thaum xaus kawg xyuam lawm tim yeeb ntshe yuav tseeb dua li npau suav tiag os lawv.

Lo lus tshiab :

Xub, toob, xib, naj, pem, hiav, toj, txheeb, vam, sawm, foob, fib, cheeb, sam, theeb thiaj, tim yeeb, yaj, tshaj.

Lo lus fib xyaum :

Fab, sab, nyeej, tab, looj, laj, tuam yim, xyuam, tim, yaj, txheeb.lecture coming soon


Xaiv lo lus teb uas ntxim li yuav raug tshaj plawg

1. Kab lus 'ywj nkoj laj mus ploj fab xub tag' lo FAB XUB txhais li cas? xaiv kab lus uas teb tau meej tshaj?

Daim teb fab cuag hav xub tsuag
Qhov uas yuav qhia tau lub ncauj xub ke mus rau fab twg.
Lub hau xub tom hav fab.
Xub mus raws fab.

2. Kab lus 'hiav laj roob nphau pes npog ' lo lus HIAV LAJ txhais li cas? xaiv kab lus uas teb tau meej tshaj?

Hiav plhu thiab laj muam.
Laj roob kub nyiab hiav tas.
Cov nthwv dej hiav txwv sawv ua laj ntog kauv pes lam saum nplaim dej.
Peb qhov saum toj puav leej tsis yog.

3. Lo lus VAJ nyob rau hauv lus Hmoob txhais tau li cas? xaiv kab lus uas teb tau meej tshaj?

Ib lub xeem Hmoob.
Huab tais tus tub.
Muab dab tsis los kauv los npua.
Peb qho sauv toj no puav leej yog tas.

4. Kab lus 'seem me thwv sawv nrog hiav txwv nyog ua hiav toj' lo lus THWV puas ris lub ntsiab lus li cov lus hauv qab no? xaiv kab lus uas teb tau meej tshaj?

Hmoob Suav tseem xuas Thwv Cib los puab tsev. Thwv Cib ntawm no yog ab nplaum.
Tus ntsuj tus plig mus zwm thwv lawm los cia li sawv tsees rov los. Zwm thwv yog nkag rau hauv av.
Ob qhov saum toj puav leej yog.
Ob qhov saum toj no puav leej tsis yog.

5. Lo lus YAJ TSHAJ ntawm kab lus 'Yaj tshaj dua lawm cis fij fib cis tom' txhais tau li cas?

Lub nkoj loj mus hauv hiav txwv.
Yaj hais lus tshaj tawm.
Hmoob Yaj coob tshaj.
Dej nkoog yaj zoo tshaj roj.

6. Kab lus "Looj Cheeb Foob" tib lo FOOB xwb muaj ntsiab lus XWS li cov FOOB hauv qab no kab twg?
Ua khawv koob foob kom ntshav tu.
Kaus npua Foob yog kaus npua tsis to qhov.
Nqis phaj Foob sib kom lus mus hais nram nom tswv.
Lub Foob xab yog lub raj tshuab cua.

7. Kab lus "Looj Cheeb Foob" tib lo CHEEB xwb muaj ntsiab lus XWS cov lus hauv qab no lo twg? xaiv kab kom raug tag tshaj plaws?

Ib cheeb tsam no muaj dub coob heev.
Lub cheeb hlau mluav tas.
Ob kab saum toj puav leej yog tas.
Ob kab saum toj puav leej tsis yog.

8. Kab lus "Rov los tsev tsis txawv sam mus theeb thiaj ob yam nkaus" lo SAM muaj ntsiab lus XWS cov hauv qab no lo lus?
Sam noob qaus (muab hlais lub noob tawm kom muaj tsis taus me nyuam)
Sam lwg (nplooj ntoo muaj lwg dej thaum sawv ntxov)
Sam plawv nees (nce mus caij tus nees)
Sam roj tsheb (txhab roj ntxiv rau hauv lub tsheb)

9. Lo lus THEEB THIAJ saum kab lus nug #8 saum toj no, yog tib lo THEEB xwb, cov lus hauv qab no lo THEEB twg thiaj muaj ntsiab lus TXAWV ntawm lwm peb lo uas muaj ntsiab lus sib thooj?

Theeb leej~ tim leej~ (Txheev com txheev leej vam com vam leej, theeb leej~ tim leej~)
Theeb sam tus faj tim (Huab tais saum qaum ntuj)
Theeb xyuam tus tswv luaj (Qab ntuj khwb tus tswv av)
Theeb yeeb tsis kum yees (Haus me~ yeeb xwb tsis pov khawv)

10. Kab lus hauv qab no Tseeb log yog Cuav?

Xyuam lawm tim yeeb ntshe yuav tseeb dua li npau suav" TIM YEEB ntawm no yog yeeb tim teb, yog li ntawv kab lus no thiaj txhais tau tias "kawg tuag qis mus lawm hauv yeeb tim teb lawm xwb, txoj kev ciaj mas tsawg kawg nkaus lawm)

Tseeb
Cuav